t4HO1n

t4HO1n

Şartlar & Koşullar

Madde 1
Giriş
1.1.   İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesi/Mobil Uygulama’da yer alan diğer kurallar Kahyam tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesi/Mobil Uygulama’da kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın, Web Sitesi/Mobil Uygulama üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesi’nden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesi’ni ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.
1.2.   Kahyam aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Kahyam, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Madde 2
Tanımlar
İşbu Sözleşme metni içerisinde;
2.1.   “Kahyam” Kahyam Services Ltd.’yi,
2.2.   “Web Sitesi” https://kahyam.com internet sitesini ve “Mobil Uygulama” IOS / Android tabanlı Mobil Uygulamaları,
2.3.   “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi/Mobil Uygulama’yı kullanan kişileri,
2.4.   “Üye” E-posta ve/veya telefon kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
2.5.   “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Verenlerce sunulan herhangi bir hizmeti satın almak için Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,
2.6.  “Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi/Mobil Uygulama üzerinden Meslek Profili oluşturan ve işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
2.7.   “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi/Mobil Uygulama üzerinde oluşturulan hizmet talebi,
2.8.   “Teklif” Hizmet Veren'in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir ücret karşılığında sağlama teklifini,
2.9.   “Rezervasyon” Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat belirlediği ve Hizmet Veren’in Kahyam tarafından yönlendirildiği modeli,
2.10.   “Abonelik Sistemi” Rezervasyon Modeli’nin bir parçası olup daha uygun fiyatlar karşılığında Hizmet Alan’ın belirtilen süre boyunca düzenli olarak hizmet alacağını taahhüt ettiği sistemi,
2.10.1.   ”Cayma bedeli” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alan’ın  almayı taahhüt ettiği hizmetlerinden tamamlayamadığı hizmetlerin toplam ücreti
2.10.2.   “İş Kabul Etme” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Veren’in işi üstlenmesi ve Rezervasyon dahilinde belirtilen gün ve saatte detaylarda belirtilen hizmeti gerçekleştireceğini taahhüt etmesi,
2.10.3.   “İş Silme” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Veren’in kabul ettiği herhangi bir işe gidemeyeceğini mazeret göstererek Web Sitesi/Mobil Uygulama üzerinden bildirmesi,
2.11.   “Meslek Profili” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Rezervasyon Modeli’nde  Hizmet Alanlar tarafından yapılan rezervasyonları kabul etmek için Web Sitesi/Mobil Uygulama üzerinde oluşturduğu profili,
2.12.   “Komisyon Ücreti” Anlaşmaya Varılmış İşler için Kahyam tarafından belirlenen oranda Anlaşmaya Varılmış İşler üzerinden hak ettiği bedeli,
2.13.   “Sabit Fiyat” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alan tarafından Online Ödeme Sistemi/Nakit ödeme aracılığıyla Hizmet Veren’e ödenecek olan ve Kahyam’un Komisyon Ücreti’ni de içeren, Web Sitesi üzerinden hizmet için önceden açıklanan standart birim bedeli,
2.14.   “Saatlik Fiyat” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alan tarafından Online Ödeme Sistemi/Nakit ödeme aracılığıyla Hizmet Veren’e ödenecek olan ve Kahyam’un Komisyon Ücreti’ni de içeren, Web Sitesi üzerinden hizmet için önceden açıklanan standart birim bedeli,
2.15.  ”Hizmet Bedeli” Hizmet Alan’ın Web Sitesi/Mobil Uygulama üzerinden alacağı hizmet doğrultusunda anlaştığı teklifin bedel, verilen Hizmet karşılığında ödemekle yükümlü olduğu bedel,
2.16.   “Hediye Kuponu” Hizmet Alanın bakiyesine Kahyam’un inisiyatifi doğrultusunda tanımlanan bedeli,
2.17.   “Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Alanlar tarafından Web Sitesi/Mobil Uygulama Üzerinden gönderilen Teklif’in Hizmet Veren tarafından Web Sitesi/Mobil Uygulama Üzerinden kabul edilmesi,
2.18.   “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Alan’ın Web Sitesi/Mobil Uygulama üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin, Kahyam veya Kahyam’un iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi,
2.19.   “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
2.20.   “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,
ifade eder.
Madde 3
Kahyam Tarafından Sunulan Hizmetler
3.1.   Kahyam, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi/Mobil Uygulama’da yer almasını sağlar.
3.2.   Kahyam yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Kahyam aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
KULLANIM ŞARTLARI
Madde 4
Üyelik Sistemi
4.1.   Web Sitesi/Mobil Uygulama’ya üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. Kahyam, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
4.2.   Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.
4.3.   Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.
Madde 5
Hizmet Talebi
5.1.   En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.
5.2.   İşbu sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar 18 yaşından büyük olduklarını beyan ve kabul etmiş sayılırlar. Hizmet Talebi’nde bu beyanın aksinden doğabilecek durumlardan Kahyam’un sorumlu tutulamayacağını ve kendi sorumluluklarında olduğunu kabul ve beyan ederler.
5.3.   Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
5.4.   Kahyam, Hizmet Talebini kendi teknolojisini kullanarak denetiminden geçirdikten sonra, uygun olması halinde yayımlar. Ancak Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.
5.5.   Etik ve ahlaki değerlere uygun olmayan (sınava girme, ödev yaptırma, tez yazdırma vb.) talep içerikleri oluşturulmamalıdır. Bu tür talepleri oluşturma ya da bu tür taleplere teklif verme sebebiyle doğacak tüm sorumluluk talep sahibi Hizmet Alan'a ve/veya teklif veren Hizmet Veren'e aittir.
Madde 6
Teklif
6.1.   Hizmet Veren, Web Sitesi/Mobil Uygulama üzerinden saatlik veya sabit olarak hizmet bedelini belirler,
6.2.   Hizmet Alan ve Hizmet Veren’in anlaşmaya varması, Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmetin gerçekleşeceği anlamına gelir. Hizmet ihtiyaç ve şartlarında oluşabilecek değişiklikler sebebiyle, Teklif’te belirtilen fiyatlar değişkenlik gösterebilir, söz konusu hallerde bu değişiklikler, “Malzeme Ücreti” ve “Diğer Giderler” olarak Teklif’te belirtilen fiyat taraflarca anlaşmaya varılarak Web Sitesi/Mobil Uygulama’da- güncellenir.
6.3.   Hizmet Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden Kahyam’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Madde 7
Hizmet Verenler için: Rezervasyon Modeli Değişiklik ve İptal Kuralları
7.1.   Anlaşılan bir Teklif’e konu olan hizmete ilişkin her türlü değişiklik Hizmet Alan ile birlikte Hizmet Veren tarafından ortaklaşa olarak Web Sitesi/Mobil Uygulama üzerinde kararlaştırılmalıdır. Web Sitesi/Mobil Uygulama’dan gönderilen bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Kahyam’a bildirilmeksizin, Kahyam’a aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği Kahyam tarafından tespit edilirse, Kahyam sağlanan hizmete ilişkin Komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili Komisyon Ücreti Hizmet Veren tarafından Kahyam ödenir.
7.2.  Kahyam tarafından Hizmet Verenlerin hesabına tanımlanan hediye kuponların maddi bir değeri yoktur ve tutar olarak iadesi Hizmet Verenler tarafından talep edilemez. Teklif Ücreti veya Komisyon tutarları ilgili Hizmet Veren’in önce kendi yüklediği bakiyeden, daha sonra varsa Kahyam tarafından yüklenen hediye kupon tutarından düşer.
Madde 8
Hizmet Alanlar için: Rezervasyon Modeli Değişiklik ve İptal Kuralları
8.1.   Kahyam Hizmet Alanlar için Hizmet Talebi vermeyi ücretsiz olarak sunmaktadır. Hizmet Alan oluşturduğu bir Hizmet Talebi’ni Web Sitesi/Mobil Uygulama veya mail yoluyla iptal edebilir fakat talebin içeriğinde sonradan bir değişiklik yapması mümkün değildir.
8.2.   Hizmet Alanlar Hizmet Talebi’ni iptal etmek isterse, Hizmet Verenlerin ve Kahyam’un bir mağduriyet yaşamaması için bunu Web Sitesi/Mobil Uygulama üzerinden veya mail yoluyla Kahyam’a bildirmelidirler.
8.3.   Hizmet Alanlar Hizmet Talebi’ni iptal etmek isterse, Hizmet Verenlerin ve Kahyam’un bir mağduriyet yaşamaması için bunu Web Sitesi/Mobil Uygulama üzerinden veya mail yoluyla Kahyam’a bildirmelidirler. Web Sitesi/Mobil Uygulama üzerinde anlaşılan fakat gerçekleşmeyen işlerin bildirimi info@kahyam.com mail adresine gönderilecek bir e-postayla yapılmalıdır.
8.4.   Hizmet Alanların sonradan Hizmet Taleplerini iptal etmesi, Kahyam’a bir sorumluluk yüklemez ve bu konuda doğabilecek yükümlülüklerden Hizmet Alan sorumludur.
8.5.   Hizmet Alanlar Kahyam üzerinde birden fazla Hizmet Talebi oluşturabilirler. Buna karşın çok fazla sayıda ve arka arkaya geçersiz Hizmet Talebi oluşturmaları durumunda Kahyam bu kullanıcıları sistemde inaktif duruma getirme yoluyla kullanıcı hesaplarını askıya alma hakkını saklı tutar.
Madde 9
Rezervasyon Modeli
9.1.   Kahyam, niteliğine göre bazı hizmetler için Hizmet Alan’ın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden tek seferlik Hizmet Veren yönlendirilmesini öngören bir Rezervasyon Modeli sağlar.
9.2.   Hizmet Alan Online Ödeme Sistemi aracılığıyla kredi kartı ya da banka kartı bilgilerini girerek Hizmet Talebi’ni onaylar. Hizmet Alan, ödemenin rezervasyon yapıldığı anda alınacağını, daha sonra talep edilen düzenli hizmetler için sistem kurallarına göre ödemenin randevu tarihinden 1 gün önce alınacağını bildiğini kabul ve beyan eder.
9.3.   Hizmet bedeli alınmasına rağmen, hizmetin ifası Madde 7’deki Rezervasyon Modeli İptal Kuralları dahilinde mümkün olmaz ise, hizmet bedeli banka tarafından kendiliğinden kredi kartına ya da banka kartına iade edilmektedir. Bu durumda, Hizmet Alan’ın ayrıca bir iptal prosedürü işletmesine gerek kalmamaktadır. 
9.4.   Hizmet Alan rezervasyon gününden önce kendisine yönlendirilen Hizmet Veren detaylarını Web Sitesi’nde talep detay sayfasından görüntüleyebilir. Hizmet Alan, kendisine yönlendirilen Hizmet Veren’i kabul etmezse hizmetin verileceği günden önce destek@Kahyam adresine e-posta göndererek Hizmet Veren’in değiştirilmesini talep eder. Aksi halde Hizmet Veren kabul edilmiş sayılır.
Madde 10
Hizmet Alanlar için: Rezervasyon Modeli Değişiklik ve İptal Kuralları
10.1.   Hizmet Alanlar rezervasyon başlangıcından 24 saat öncesine kadar hiçbir ekstra ücret ödemeden Web Sitesi üzerinden rezervasyon değişikliği yapabilirler. İstisnai durumlarda Kahyam, Hizmet Alan için bir Hizmet Veren eşleştirmemişse, Hizmet Alan 24 saat öncesi kuralına bakılmaksızın, rezervasyon tarih değişikliği yapabilir.
Tarih değişikliği herhangi bir iş için en fazla 10 defa yapılabilir.
10.2.   Hizmet Alanlar rezervasyon başlangıcından 24 saat öncesine kadar hiçbir ekstra ücret ödemeden rezervasyonlarını Web Sitesi üzerinden iptal edebilirler. 
İstisnai durumlarda Kahyam, Hizmet Alan için bir Hizmet Veren eşleştirmemişse, Hizmet Alan 24 saat öncesi kuralına bakılmaksızın, iptal etme hakkına sahiptir.
Ancak rezervasyon başlangıcına 24 saatten az kalmış ve işi kabul etmiş bir Hizmet Veren var ise Hizmet Alan rezervasyonu iptal ettiği takdirde Hizmet Bedeli’nin iadesi kesinlikle yapılmaz. Hizmet Alan Web Sitesi üzerinde iptal etmek istediğinde karşısına uyarı ekranı çıkar ve iptal ettiği takdirde ne kadar ödeyeceği belirtilir. Hizmet Alan işleme devam ederek bu miktarı ödeyeceğini kabul eder. 
Bu hükme karşılık olarak standart ev temizliği kapsamına giren ve işi kabul eden bir Hizmet Veren bulunmasına rağmen rezervasyona son 24 saat kala Kahyam tarafından iptal edilen işlerde Hizmet Alanın yukarıdaki belirtilen Hizmet Bedeli’nin iadesini isteme veya başka bir hizmet talebi için kullanma hakkı vardır.
10.3.   Hizmet Veren'in işe gitmemesi sebebiyle hem Hizmet Alan hem de Kahyam'un mağdur olduğu durumlarda Kahyam'un ya da müşterinin ücret ya da tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
10.4.   Standart hizmet kapsamına girmeyen işleri Kahyam iptal edebilir ve Hizmet Alan’a iptal bilgilendirmesi yapabilir. 
Standart ev temizliği kapsamına girmeyen işlere örnek olarak, inşaat sonrası temizlik, boş ev temizliği, ofis temizliği, dışarıdan malzeme getirilmesi gereken işler verilebilir. 
Standart masaj kapsamına girmeyen işlere örnek olarak, soru formunda belirtilen mekan ve masaj şeklinden farklı bir hizmet istenen işler verilebilir.
Bu tür işlerin iptal edilmesi durumunda Hizmet Alan’dan ya da Kahyam’tan ücret talep edilemez.
10.5.   Hizmet Alanlar rezervasyon yaparken abonelikli düzenli hizmeti seçtikleri takdirde belirttikleri süre boyunca taahhüt vererek indirimli fiyatlardan yararlanırlar. Eğer aboneliklerini iptal etmek isterlerse Cayma Bedeli öderler. Cayma Bedeli, cayma anına kadar aldıkları hizmetlerin “taahhütsüz fiyatları ile taahhütlü fiyat farkı toplamı” ile “taahhütleri kapsamında almayı kabul ettikleri kalan hizmetlerin taahhütlü fiyatlarının toplamı”ndan daha düşük olanıdır. Eğer Hizmet Alan cayma hakkını sıradaki rezervasyonunun başlangıcına 24 saatten az kaldığında kullanmak isterse, o zaman cayma bedeline ek olarak yukarıda belirtilen rezervasyon iptali kuralları doğrultusunda o rezervasyon bedelini de ödemekle yükümlüdür.
10.6.   Kahyam, Hizmet Alan memnuniyetini sağlamak amacıyla bu kurallardaki şartları hafifletme, bahsedilen ücretleri almama, indirim yapma ya da bu ücretlerin iadesini yapma hakkını saklı tutar.
10.7.   Hizmete ilişkin rezervasyonlarda iptaller, ancak destek@Kahyam maili üzerinden ve Web Sitesi’nden yapılabilir. Başka bir kanalla yapılan veya doğrudan Hizmet Veren’e iletilen iptal talepleri dikkate alınmamaktadır.
Madde 11
Hizmet Verenler için: Rezervasyon Modeli  İş Kabul Etme ve İş Silme Kuralları
11.1.   Hizmet Verenler kendilerine gönderilen iş fırsatları arasından istediklerini seçebilir ve Web Sitesi üzerinde iş fırsatını onaylayarak işi kabul ederler. İşi kabul eden bir Hizmet Veren belirtilen gün ve saatte hizmet yerinde olmayı ve hizmete başlamayı taahhüt eder. Eğer bu taahhüdünü Kahyam’a haber vermeksizin ve mazeretsiz yerine getirmezse Kahyam Hizmet Veren’i sistemden çıkarabilir ve gönderdiği fırsat sayısında azaltmaya gidebilir.      
11.2.   Hizmet Verenler işi kabul ettiklerinde Hizmet Alanın ismini, iletişim bilgilerini, Hizmet Alan’ın girdiği adres bilgilerini ve bu adresin harita üzerindeki yerini görüntüleyebilirler. Bu bilgiler gizlidir ve Hizmet Veren Hizmet Alan’ın bilgisi ve izni olmadan bu bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz.
11.3.   Hizmet Veren Hizmet Alan’ın sağlamış olduğu iletişim bilgilerini kullanarak ya da Web Sitesi üzerinden yazarak iletişime geçebilir. Hizmet Veren Matimot platformunu aradan çıkarma amaçlı Hizmet Alan’la iletişime geçemez. Eğer Hizmet Veren’in Matimot’uaradan çıkarmak amacıyla Hizmet Alan’la iletişime geçer ve bu tespit edilirse Matimot Hizmet Veren’i sistemden çıkarabilir ve uğranılan zarar kadar tazminat talebinde bulunabilir.
11.4.   Hizmet Veren isterse Web Sitesi üzerinden kabul ettiği işin sayfasına girerek iş bilgilerini silebilir. Bu şekilde o işe gideceğine dair vermiş olduğu taahhüt ortadan kalkar. Ancak Hizmet Verenler bu bildirimlerini ancak rezervasyonun başlangıcından 24 saat öncesine kadar yapabilirler. Eğer Hizmet Veren rezervasyon başlangıcına 24 saatten az kaldığı takdirde kabul ettiği işi silerse Matimot’a bildirimini geç yapmış sayılır ve Matimot geç yapılan bildirimler sebebiyle Hizmet Veren’i sistemden çıkarabilir ve gönderdiği iş sayısında azaltmaya gidebilir.
Madde 12
Hizmet Verenler için Meslek Profili Oluşturma
12.1.   En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Meslek Profili oluşturup Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.
12.2.   Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır ve bu belgelerin aslı veya noter onaylı sureti Matimot tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmelidir.
12.3.   Matimot üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli e-posta adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının Matimot’da bulunduğuna ilişkin bilgi.
12.3.1.   Matimot üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının  Matimot’da bulunduğuna ilişkin bilgi.
12.4.   Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. Matimot’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Veren’in kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin yasal sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.
Madde 13
Meslek Profili, Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği
13.1.   Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) tescilli markaların ve/veya tescilsiz olsa bile marka işaretlerini haksız yere kullanmayacak, hukuka aykırı olarak başka bir firmanın bayisi, distribütörü ve yetkili servisi gibi beyanda bulunmayacak, (f) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (h) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde Matimot’un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir. Yapılan uygulamayla ya da meslekle ilgili mevzuata aykırı bir durum olduğu takdirde Matimot Hizmet Veren profilinde değişiklik yapma, profili silme, eksiklik giderilene kadar askıya alma ve Hizmet Veren’in Web Sitesi’ne tekrar kaydolmasını engelleme hakkını saklı tutar.
13.2.   Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup Matimot’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Madde 14
Ödeme
14.1.   Online Ödeme Sistemi’ne Matimot’un iş birliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki Kahyam’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.
14.2.   Kahyam’un, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.
14.3.   Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Kahyam yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.
14.4.   İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Rezervasyon Modeli’nde hizmeti ifa eden Hizmet Veren, Kahyam’da sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Hizmet Alan’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Kahyam’u temsilci olarak atamaktadır. Hizmet Alan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Hizmet Veren’in temsilcisi sıfatıyla Kahyam’a yapmakla hizmet akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Bu maddede belirtilen temsil yetkisinin Hizmet Veren tarafından verilmemesi veya sonradan iptal edilmesi halinde Kahyam, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Hizmet Veren’in üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.
Madde 15
Rezervasyon Modeli’nde Ödeme
15.1.   Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin hizmet bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan ödeme yaparlar. Hizmet Alanlar, ödedikleri bedelin faturası, satış fişi veya irsaliyesini Hizmet Verenden talep etmelidir.
15.2.   Hizmet Veren hizmet bedellerini fiş veya fatura karşılığında Kahyam’a bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Hizmet Alan’dan tahsil eder.
15.3.   Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Kahyam’tan talep edilemeyecek olup Kahyam yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak Komisyon Bedeli ve Teklif Verme Ücreti için Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.
Madde 16
Rezervasyon Modeli’nde Ödeme

Haber bültenimize abone ol

t4HO1n